หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

    Library     Services     E-Book Databases
งานวิจัยใหม่
ดรรชนีวารสารภาษาไทย TJ-DEX version 1.0.1
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อ
สถิติการให้บริการของห้องสมุด
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
แบบสอบถามความคิดเห็น
The Global Dental Schools Network
บริการสารบัญวารสารฉบับปัจจุบัน
หนังสือใหม่
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ค้นหาฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
ค้นหาวารสารต่างมหาวิทยาลัย
ค้นหาหนังสือ
เช็คสถานภาพการเข้าใช้วารสารออนไลน์

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence 13 Titles

Ebrary 29 Titles

MyIlibrary

EBL Patron
SEARCH CHULALINET
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LIBRARY NEWS
ทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks Online
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
เพิ่มเติม...
NEW BOOKS
Understanding masticatory function in unilateral crossbites
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Apr 2017
Etiology-based dental and craniofacial diagnostics
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Apr 2017
Molecular basis of orthodontic therapy
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Apr 2017
Basic guide to dental radiography
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Apr 2017
Dentistry at a glance
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Apr 2017
Tissue engineering and regeneration in dentistry : current strategies
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Apr 2017
เพิ่มเติม...
MEDICAL ONLINE DATABASES
ClinicalKey Dental Education in Video
Dentistry & Oral Sciences Source EBSCO
Full Text Finder High Wire-Free Online Full-Text
Informa Healthcare LINK (Springer)
Medical*Online-E ProQuest
PubMed Sage Knowledge
Science Science Direct
SCOPUS Springer Link_E-Books
Springer Protocol Taylor & Francis Online
The Global Dental Schools Network Web of Science
Wiley Online Library Wiley Online Library: E Book Dentistry
World of difference dentures (Preview)
WEB LINKS
Wikipedia
Amazon.com
Dictionary Online
Dental Dictionary
สำนักงานวิทยทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ตรวจสอบการยืม-คืนของท่าน
เพิ่มเติม...
WORKINGS
Annual Report 2016
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma