หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2016 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence 13 Titles

Ebrary 29 Titles

MyIlibrary

EBL Patron

Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2015

อ่านต่อ >>
Atlas of temporomandibular joint surgery
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 1 July 2016
Minimally invasive dental implant surgery
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 1 July 2016
Basics of dental technology : a step by step approach
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 1 July 2016
Illustrated anatomy of the head and neck
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 1 July 2016
Oral & maxillofacial surgery review : a study guide
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 1 July 2016
Head, neck, and orofacial infections : an interdisciplinary approach
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 1 July 2016

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin