หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2015 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Books on EBSCOhost (dentistry)

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles

Dentistry & Oral Sciences Soucrce
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2015

อ่านต่อ >>
Human physiology : from cells to systems
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 June 2015
Disinfection of root canal systems : the treatment of apical periodontitis
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 June 2015
The oral-systemic health connection : a guide to patient care
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 June 2015
Dental hygiene : theory and practice
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 June 2015
Scully’s medical problems in dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 June 2015
Endodontology : an integrated biological and clinical view
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 June 2015

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin