หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

    Library     Services     E-Book Databases
งานวิจัยใหม่
ดรรชนีวารสารภาษาไทย TJ-DEX version 1.0.1
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อ
สถิติการให้บริการของห้องสมุด
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
แบบสอบถามความคิดเห็น
บริการสารบัญวารสารฉบับปัจจุบัน
หนังสือใหม่
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ค้นหาฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
ค้นหาวารสารต่างมหาวิทยาลัย
ค้นหาหนังสือ
เช็คสถานภาพการเข้าใช้วารสารออนไลน์

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

ProQuest Ebook Central
SEARCH CHULALINET
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LIBRARY NEWS
รายชื่อหนังสือใหม่เดือนพฤศจิกายน2561
แบบสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูล Science Direct
ไฟล์วิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2560 พร้อมให้บริการแล้วใน CUIR
เวลาทำการ
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Science Sources
เพิ่มเติม...
NEW BOOKS
Maxillofacial cone beam computed tomography : principles, techniques and clinical applications
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 26 Dec. 2018
Dentistry and the pregnant patient
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 26 Dec. 2018
Essentials of human disease in dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 26 Dec. 2018
Dentistry : techniques and applied principles
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 26 Dec. 2018
Essentials of dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 26 Dec. 2018
Impacted third molars
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 26 Dec. 2018
เพิ่มเติม...
MEDICAL ONLINE DATABASES
ClinicalKey Dental Education in Video
Dentistry & Oral Sciences Source High Wire-Free Online Full-Text
PubMed Sage Knowledge
Science Science Direct
SCOPUS Springer Link_E-Books
SpringerLink Taylor & Francis Online
Web of Science Wiley Online Library
WEB LINKS
Amazon.com
Dictionary Online
Dental Dictionary
สำนักงานวิทยทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล EBSCO (Version English)
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Sciences Source (Version Thai)
เพิ่มเติม...
WORKINGS
AnnualReport2017
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma