หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2015 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

EBL Patron

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles

Dentistry & Oral Sciences Soucrce


GDSN user guide
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต

อ่านต่อ >>
Biological mechanisms of tooth movement
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
IBM SPSS for introductory statistics : use and interpretation
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Atlas of operative oral and maxillofacial surgery
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Handbook of research on computerized occlusal analysis technology applications in dental medicine
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Local and regional flaps in head & neck reconstruction : a practical approach
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Lippincott’s illustrated Q & A review of histology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin