หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2016 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence 13 Titles

Ebrary 29 Titles

MyIlibrary

EBL Patron

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks Online
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต

อ่านต่อ >>
Early childhood oral health
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 29 Aug 2016
Sociology and psychology for the dental team : an introduction to key topics
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 29 Aug 2016
Clinical practice of the dental hygienist
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 29 Aug 2016
Active learning workbook for clinical practice of the dental hygienist
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 29 Aug 2016
Comprehensive cleft care
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 29 Aug 2016
Basic & clinical pharmacology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 29 Aug 2016

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin