ชื่อเรื่อง
:
อะฟลาทอกซิน
บทความ
:
อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นโดยเชื้อราหลายชนิด เช่น Aspergillus Flavus, Aspergillus oryzae, Aspergillus parasitien, penicillium puberculm เชื้อราเหล่านี้มักขึ้นเจือปนอยู่ในผลิตผลทางเกษตรกรรมหลายอย่าง เช่น ถั่วลิสง, ข้าวเหนียว,ข้าวโพด,มันสำปะหลัง เป็นต้น วิธีการาสกัดอะฟลาทอกซินที่เจือปนอยู่ในอาหารสัตว์ต่างๆ หรือจากการเพาะเลี้ยงเชื้อราโดยตรง ได้มีการทำกันหลายวิธี สำหรับการทดลองนี้ใช้ข้าวเหนียวเป็นตัวกลางสำหรบการเพาะเลี้ยงเชื้อรา กล่าวคือ หลังจากการแยกเชื้อราชนิดAspergillus flavus, ออกได้บริสุทธิ์แล้วนำมาเพาะเลี้ยงใน Potato dextrose agar slant ที่อุณหภูมิ 25 oC เป็นเวลา 15 วัน และนำมาเลี้ยงต่อในขาวเหนียวนึ่งสุกอีก 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงนำมาสกัดด้วย chloroform และทำให้ตกตะกอนด้วย petroleum elher สารที่ได้นี้เป็นสารสผสมของสารประกอบหลายชนิด ซึงจะต้องนำมาแยกออกจากกันด้วยระบบ Tsinlayer chromatography ( TLC) chromatogram ของสารพิษนี้ภายใต้แสง Ultraviolet จะปรากฏเป็นสารเรืองแสง fluorescence มีสาร 2 ชนิดให้สี blue คือ B1และ B2 อีก 2 ชนิดให้สี yellow-green คือ G1 และ G2 รวบรวมสารแต่ละชนิดออกจาก TLC ด้วย vacuum suction และนำมาสกัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วย chloroform และ petroleum ether นำโครมาโตแกรมของแต่ละ isomer มาเปรียบเทียบกับอะฟลาทอกซินมาตรฐานที่ทราบปริมาณแน่นอน ปริมาณของอะฟลาทอกซินแต่ละไอโซเมอร์ของอะฟลาทอกซิน มีความบริสุทธิ์ประมาณ 90 % สารที่ได้นี้จะนำไปไช้สำหรับการทดลองในโอกาศต่อไป
คำสำคัญ
:
ชื่อผู้แต่ง
:
ดำรงค์ ทองน้อย./ภาควิชาทันตพยาธิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Title
:
Aflatoxins
Abstract
:
The aflatoxin, represent a group of secondary fungal metabolites of Aspergillus flavus which were discovered as contaminants of certain lots of animal feeds. A variety of extraction procedures have since been developed for use with various natural products of mold cultures on natural substrates. In this experiment, production and isolation of quantities of aflatoxin from mold cultures on potato dextose agar and boiled glutinous rice, a convenient extractions and concentration procedure involves total extraction of the culture with chloroform and subsequent precipitation of aflatoxin in petroleum ether. Extracts produced by these procedures usually contain complex mixtures of fluorescent compounds, with are separable into their individual compounds by thin layer chromatographic techniques. When such chromatograms of extracts containing toxins are viewed ultraviolet light, a complex array of fluorescent compounds is present. Two emit blue visible light and were therefore named Aflatoxins B1and B2 ; two fluorescence yellow-green were G1 and G2. Each sample of purified toxins was applied to another thin layer chromatogram system in order to verify the purity of aflatoxin B1, B2, G1 and G2. The chromatogram of purified toxin was compared with standard aflatoxin containing known amount of each isomer. The amount of each isomer calculated from the size of fluorescence spot indicates the presence of approximately 90% of each isomer in this purified toxin. This preparation will be used in all experiment in the further study.
Keyword(s)
:
Author(s)
:
DAMRONG YONGNOI./Department of Oral Pathology Faculty of Dentistry Mahidol University
ชื่อวารสาร
:
Mahidol Dental Journal / วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
   
ปีที่2 เล่มที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย. พ.ศ. 2524 หน้าที่ 58-65