หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  


Applied Dental Materials
Clinical Cases in Prosthodontics
Clinician's Guide Oral Health in Geriatric Patients
Comprehensive Occlusal Concepts in Clinical Practice
Dental Implant Complications: Etiology, Prevention, and Treatment
Essentials of Orthodontics: Diagnosis and Treatment
Evidence-Based Orthodontics
First Aid for the NBDE Part II
First Aid Q&A for the NBDE Part I
Fluoride and the Oral Environment
Implants in Clinical Dentistry
Informatics In Oral Medicine: Advanced Techniques In Clinical And Diagnostic Technologies
Integrated Clinical Orthodontics
Local Anaesthesia in Dentistry
Manual of Temporomandibular Disorders
Oral and Maxillofacial Diseases
Oral and Maxillofacial Radiology: A Diagnostic Approach
Oral and Maxillofacial Surgery
Orthodontic and Dentofacial Orthopedic Treatment
Orthodontics: Principles and Practice
Pitt Ford's Problem-Based Learning in Endodontology
Principles of Operative Dentistry
Principles of Oral and Maxillofacial Surgery
Prosthetic Treatment of the Edentulous Patient
Restorative Dentistry
Temporomandibular Disorders: A Problem-Based Approach
Textbook of Endodontology
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma