หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


รากฟันเทียมคอมพิวเตอร์ (การวางแผนและขั้นตอนการรักษา)
:
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Brief Description : อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์. รากฟันเทียมคอมพิวเตอร์ (การวางแผนและขั้นตอนการรักษา). -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- เชียงใหม่ : ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมคอมพิวเตอร์, 2561. 512 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม. (RK667.I45.อ44ร,2561)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma