หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

วารสารใหม่


Quick Search
Title :

Angle Orthodontist
Location : Vol.88 No.4 (Jul 2018)
Download File
Archives of pathology and laboratory medicine
Location : Vol.142 No.11 (Nov 2018)
Download File
Caries Research
Location : Vol. 52 No.4 (Aug 2018)
Download File
Community Dental Health
Location : Vol.35 No.4 (Dec 2018)
Download File
Compendium of Continuing Education in Dentistry
Location : Vol.39 No.9 (Oct 2018)
Download File
Dental Materials Journal
Location : Vol.37 No.5 (Oct 2018)
Download File
Dental Update
Location : Vol. 45 No.9 (Oct.2018)
Download File
DentoMaxilloFacial Radiology
Location : Vol.47 No.6 (2018)
Download File
European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry
Location : Vol. 21 No.3 (Sep 2018)
Download File
General Dentistry
Location : Vol.66 No.3 (May-Jun 2018)
Download File
Implant Dentistry
Location : Vol.27 No.4 (Aug 2018)
Download File
International Journal of Oral and Maxillofacial Implants
Location : Vol.34 No. 1 (Jan-Feb 2019)
Download File
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry
Location : Vol.39 N.1 (Jan-Feb 2019)
Download File
International Journal of Prosthodontics
Location : Vol.32 No.1 (Jan-Feb 2019)
Download File
Journal of Adhesive Dentistry
Location : Vol.20 No.4 (2018)
Download File
Journal of Clinical Orthodontics
Location : Vol.52 No10 (๋Oct 2018)
Download File
Journal of Clinical Pediatric Dentistry
Location : Vol.42 No.6 ( 2018)
Download File
Journal of Craniomandibular Practice
Location : Vol.36 No.5 (Sep 2018)
Download File
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma