หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ข่าวห้องสมุด


ไฟล์วิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2560 พร้อมให้บริการแล้วใน CUIR : 20 September 2018
ข่าวจากทีม CUIR ไฟล์วิทยานิพนธ์ ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สำเร็จการศึกษาประมาณปลายเดือนเมษายน 2561) จำนวน 908 ชื่อ ได้นำเข้าสู่คลังปัญญาจุฬาฯ เรียบร้อยแล้ว เข้าใช้ได้ที่ cuir.car.chula.ac.th หรือ library.car.chula.ac.th พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มรายการวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ลงใน Sierra เรียบร้อยแล้ว หากคณะใด ได้รับตัวเล่มจากทางนิสิตแล้ว สามารถ Add Item เข้าสู่ bib พร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน ได้เลย
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma