หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ข่าวห้องสมุด


แบบสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูล Science Direct : 20 October 2018
สำนักงานวิทยทรัพยากรมีความประสงค์สำรวจความต้องการใช้วารสารที่เป็นวารสารหลักในสาขาวิชาและ/หรือวารสารหลักที่ใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวมาพิจารณาการบอกรับวารสารในฐานข้อมูล ScienceDirect เพิ่มเติมจากการบอกรับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกท่าน พิจารณาเลือกรายชื่อวารสาร ได้ที่ https://www.car.chula.ac.th/jn/ และ login ด้วย CUNET Account ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวจันทร์งาม ชูตระกูล โทรศัพท์ 02-2182921 อีเมล Junngam.C@car.chula.ac.th
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma