หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

แบบสอบถามความคิดเห็น


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดระบุ) อาจารย์
นิสิต
บุคคลากรของคณะ
บุคคลภายนอก
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ภาพรวมของบริการ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
- สื่อสิ่งพิมพ์
- สื่อโสตทัศน์ (CD-ROM)
- เว็บไซต์ห้องสมุด
ด้านการบริการ
- ความถูกต้อง / รวดเร็ว
- มารยาท / ดูแลเอาใจใส่
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
- จำนวนที่นั่งอ่าน
- คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น
- ร้านถ่ายเอกสาร
- ระบบแสงสว่าง
- ความเย็น
- ความสะอาด
- ป้ายประกาศ
- ความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนา
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการแสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma