หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

โครงสร้างห้องสมุด


ประธานกรรมการบริหารงานห้องสมุด
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปรารมภ์  ซาลีมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-8557
E-Mail : Prarom.S@chula.ac.th, parom@yahoo.com
หน่วยงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
กรรมการบริหารงานห้องสมุด
รองศาสตราจารย์ ชัยรัตน์  วิวัฒน์วรพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-8539
E-Mail : wchairat@chula.ac.th
หน่วยงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
กรรมการบริหารงานห้องสมุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุพจน์  ตามสายลม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-8843
E-Mail : Suphot.T@chula.ac.th
หน่วยงาน : ภาควิชาปริทันตวิทยา
กรรมการบริหารงานห้องสมุด
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ทิพวรรณ  ธราภิวัฒนานนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-8909
E-Mail : Thipawan.T@chula.ac.th
หน่วยงาน : ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
กรรมการบริหารงานห้องสมุด
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง นิรมล  ชำนาญนิธิอรรถ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-8948
E-Mail : ์Niramol.C@chula.ac.th
หน่วยงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
เลขานุการ / บรรณารักษ์ P7 (หัวหน้าห้องสมุดคณะฯ)
ปัณฑ์ชนิต  บุญมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-9017
E-Mail : panchanit.b@chula.ac.th
หน่วยงาน : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
สุภาวดี  เพ็งคุ้ม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-9019
E-Mail : Supavadee.P@chula.ac.th
หน่วยงาน : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ P7
สมปอง  กอวชิรพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-9018
E-Mail : sompong.g@chula.ac.th
หน่วยงาน : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริการ
นายสังเวียน  คำตา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-9017
E-Mail :
หน่วยงาน : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7
นายทรงธรรม  จิตตสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-9031
E-Mail : songtham.j@chula.ac.th
หน่วยงาน : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P8
รุ่งนภา  ทะศะภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-9017
E-Mail : aomae55@hotmail.com
หน่วยงาน : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma