หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

บริการห้องสมุด


บริการห้องสมุด
บริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการจองหนังสือ
บริการหนังสือสำรอง
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการแสดงหนังสือใหม่
บริการโสตทัศนวัสดุ
บริการแจ้งข่าวสารทางวิชาการ

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma