หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ประวัติห้องสมุด


ประวัติห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2506 ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร วาจวิทยาวัฒน์ โดยมีลักษณะเป็นเพียงห้องเก็บหนังสือ เนื่องจากยังไม่มีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่และมีบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบเพียง 1 คน เท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารทันตรักษ์วิจัยและได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้มีการจัดซื้อทรัพยากรในห้องสมุดและ ครุภัณฑ์ต่างๆ โดยมีบุคลากร ปฏิบัติงานห้องสมุดจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด และนักการภารโรง ซึ่งมีอาจารย์ ดร. ม.ร.ว. อ๊อด กฤษดากร ดำรงตำแหน่งประธานห้องสมุดเป็นท่านแรก ในปี 2522 ห้องสมุดได้ย้ายทรัพยากร และวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดมายังชั้น 4 ของอาคารทันต-กรรม 5 รวมทั้งมีการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น เช่น มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเพิ่มโต๊ะที่นั่งอ่านหนังสือสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา และในปี 2531 ได้ทำการย้ายห้องสมุดอีกครั้งมายังอาคาร พรีคลินิกบริเวณชั้น 1 ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นคือ 472.50 ตารางเมตรและ เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดจำนวน 5 คน ได้แก่บรรณารักษ์ห้องสมุด 2 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานธุรการ ตำแหน่งละ 1 คน ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้าง ตึกบรรยายหลังใหม่ มีการจัดแบ่งพื้นที่ ให้ห้องสมุด 2 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 1800 ตารางเมตร เพื่อขยายพื้นที่และงานให้บริการของห้องสมุด โดยเน้นให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma