หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ประวัติห้องสมุด


ประวัติห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2506 ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารวาจวิทยาวัฒน์ โดยมีลักษณะเป็นเพียงห้องเก็บหนังสือเนื่องจากยังไม่มีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่และมีบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบเพียง 1 คน ปี พ.ศ. 2512 ได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารทันตรักษ์วิจัยและได้รับการจัดสรรงบประมาณให้จัดซื้อทรัพยากรในห้องสมุดและครุภัณฑ์ต่างๆ โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด และนักการภารโรง ซึ่งมีอาจารย์ ดร. ม.ร.ว. อ๊อด กฤษดากร ดำรงตำแหน่งประธานห้องสมุดเป็นท่านแรก ปี พ.ศ. 2522 ห้องสมุดได้ย้ายทรัพยากรและวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดมายังชั้น 4 ของอาคาร ทันตกรรม 5 รวมทั้งมีการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น เช่น มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเพิ่มโต๊ะที่นั่งอ่านหนังสือสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2531 ได้ทำการย้าย ห้องสมุดอีกครั้งมายังอาคารพรีคลินิก บริเวณชั้น 1 ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นคือ 472.50 ตารางเมตร โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดจำนวน 5 คน ได้แก่ บรรณารักษ์ห้องสมุด 2 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานธุรการ ตำแหน่งละ 1 คน ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างตึกบรรยายหลังใหม่ มีการจัดแบ่งพื้นที่ให้ห้องสมุดอยู่ในบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 มีพื้นที่ 1600 ตารางเมตร โดยเน้นให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการใช้ห้องสมุดชั้นหนังสือแบบเดิม กับห้องสมุดที่เน้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาไปเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีพื้นที่ที่สามารถรองรับจำนวนนิสิตที่มีจำนวนมากขึ้น ดูโปร่งสบายตา สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติที่ลอดผ่านหน้าต่างในบริเวณที่เป็นพื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือได้อย่างเพียงพอในทิศทางและระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้สามารถประหยัดพลังงานในตอนกลางวันได้เป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชั้นหนังสือและอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และเป็นไปในรูปแบบเดียวกันโดยการจัดวางคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก มีห้องสำหรับใช้ในการสัมมนากลุ่มย่อย ส่วนของโสตทัศนูปกรณ์ และมีห้องปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอย่างเป็นสัดส่วน ง่ายต่อผู้ใช้ในการเข้าถึง ซึ่งได้เริ่มเปิดทำการตั้งแต่ 21 เมษายน 2551 เป็นต้นมา

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma