หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

รายชื่อวารสาร


Quick Search
Title :

Acta Odontologica Scandinavica
Acta Radiologica
Advances in Dental Research
American Journal of Anatomy
American Journal of Clinical Nutrition
American Journal of Dentistry
American journal of Orthodontics Dentofacial and Orthopedics
American Journal of Physical Anthropology
American Journal of Physiology
American Journal of Public Health
American Practitioner and Digest of Treatment
Anatomic Antopology Embryology and Histology
Anatomical Record
Anesthesia & Pain Control in Dentistry
Angle Orthodontist
Annals of Dentistry
Annual Review of Physiology
Applied and Environmental Microbiology
Applied Microbiology
Archives of Biochemistry and Biophysics
Archives of Oral Biology
Archives of Pathology and Laboratory Medicine
Australian Dental Journal
Biomaterials
Brazilian Dental Journal
British Dental Journal
British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
Bulletin of the World Health Organization
Bulletin of Tokyo Dental College
Bulletin of Tokyo Medical and Dental University

หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma