หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

    Library     Services     E-Book Databases
งานวิจัยใหม่
ดรรชนีวารสารภาษาไทย TJ-DEX version 1.0.1
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อ
สถิติการให้บริการของห้องสมุด
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
แบบสอบถามความคิดเห็น
บริการสารบัญวารสารฉบับปัจจุบัน
หนังสือใหม่
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ค้นหาฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
ค้นหาวารสารต่างมหาวิทยาลัย
ค้นหาหนังสือ
เช็คสถานภาพการเข้าใช้วารสารออนไลน์

ProQuest Ebook Central

MyIlibrary

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence
SEARCH CHULALINET
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LIBRARY NEWS
การเข้าใช้วารสารออนไลน์ปี 2018
Elsevier Training
E Book 2018
ProQuest Ebook Central
Medical*Online-E
เพิ่มเติม...
NEW BOOKS
Dental instruments : a pocket guide
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 21 Mar 2018
Your mouth - your life : the connection of oral health to whole body health
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 21 Mar 2018
Textbook of periodontics
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 21 Mar 2018
Sedation : a guide to patient management
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 21 Mar 2018
Panacea for periodontology : recent advances : an exam preparatory manual for post graduates
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 21 Mar 2018
Misch’s avoiding complications in oral implantology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 21 Mar 2018
เพิ่มเติม...
MEDICAL ONLINE DATABASES
ClinicalKey Dental Education in Video
Dentistry & Oral Sciences Source High Wire-Free Online Full-Text
Medical*Online-E PubMed
Sage Knowledge Science
Science Direct SCOPUS
Springer Link_E-Books SpringerLink
Taylor & Francis Online Web of Science
Wiley Online Library Wiley Online Library: E Book Dentistry
WEB LINKS
Wikipedia
Amazon.com
Dictionary Online
Dental Dictionary
สำนักงานวิทยทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ตรวจสอบการยืม-คืนของท่าน
เพิ่มเติม...
WORKINGS
Annual Report 2016
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma