หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

    Library     Services     E-Book Databases
งานวิจัยใหม่
ดรรชนีวารสารภาษาไทย TJ-DEX version 1.0.1
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อ
สถิติการให้บริการของห้องสมุด
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
แบบสอบถามความคิดเห็น
บริการสารบัญวารสารฉบับปัจจุบัน
หนังสือใหม่
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ค้นหาฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
ค้นหาวารสารต่างมหาวิทยาลัย
ค้นหาหนังสือ
เช็คสถานภาพการเข้าใช้วารสารออนไลน์

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence 13 Titles

Ebrary 29 Titles

MyIlibrary

EBL Patron
SEARCH CHULALINET
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LIBRARY NEWS
ทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks Online
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
เพิ่มเติม...
NEW BOOKS
Patient assessment tutorials : a step-by-step guide for the dental hygienist
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 11 October 2017
Fundamentals of periodontal instrumentation & advanced root instrumentation
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 11 October 2017
Fundamentals of implant dentistry. Volume 2
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 11 October 2017
Dental statistics made easy
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 11 October 2017
Diet and nutrition in oral health
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 11 October 2017
The ceramic works : dental laboratory clinical atlas
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 11 October 2017
เพิ่มเติม...
MEDICAL ONLINE DATABASES
ClinicalKey Dental Education in Video
Dentistry & Oral Sciences Source High Wire-Free Online Full-Text
Medical*Online-E PubMed
Sage Knowledge Science
Science Direct SCOPUS
Springer Link_E-Books SpringerLink
Taylor & Francis Online Web of Science
Wiley Online Library Wiley Online Library: E Book Dentistry
WEB LINKS
Wikipedia
Amazon.com
Dictionary Online
Dental Dictionary
สำนักงานวิทยทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ตรวจสอบการยืม-คืนของท่าน
เพิ่มเติม...
WORKINGS
Annual Report 2016
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma