หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

    Library     Services     E-Book Databases
งานวิจัยใหม่
ดรรชนีวารสารภาษาไทย TJ-DEX version 1.0.1
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อ
สถิติการให้บริการของห้องสมุด
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
แบบสอบถามความคิดเห็น
บริการสารบัญวารสารฉบับปัจจุบัน
หนังสือใหม่
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ค้นหาฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
ค้นหาวารสารต่างมหาวิทยาลัย
ค้นหาหนังสือ
เช็คสถานภาพการเข้าใช้วารสารออนไลน์

Dentistry & Oral Sciences Source

ProQuest Ebook Central

Wiley Online Library

Springer Link E-Books

Science Direct
SEARCH CHULALINET
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LIBRARY NEWS
New Book April 2019
ปัญหาการเข้าใช้ E-Books ในฐานข้อมูล EBSCO
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ของห้องสมุด
E-Books ProQuest
User guide for Ebook EBSCO
เพิ่มเติม...
NEW BOOKS
Advances in esthetic implant dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 24 May 2019
Digital dentistry : a comprehensive reference and preview of the future
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 24 May 2019
Laser dentistry : current clinical applications
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 24 May 2019
Color atlas of oral and maxillofacial diseases
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 24 May 2019
Dental applications of nanotechnology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 24 May 2019
Newman and Carranza’s clinical periodontology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 24 May 2019
เพิ่มเติม...
ONLINE DATABASES
ClinicalKey Dental Education in Video
Dentistry & Oral Sciences Source High Wire-Free Online Full-Text
PubMed Sage Knowledge
Science Science Direct
SCOPUS Springer Link_E-Books
SpringerLink Taylor & Francis Online
UpToDate Web of Science
Wiley Online Library
WEB LINKS
English Oxford Living Dictionaries
Research Quick Tips
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Lexicomp Online
Office of Acedemic Resources
Chulalinet Member
Work4Dent
เพิ่มเติม...
WORKINGS
Annual Report 2018
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma