หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

    Library     Services     E-Book Databases
งานวิจัยใหม่
ดรรชนีวารสารภาษาไทย TJ-DEX version 1.0.1
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อ
สถิติการให้บริการของห้องสมุด
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
แบบสอบถามความคิดเห็น
บริการสารบัญวารสารฉบับปัจจุบัน
หนังสือใหม่
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ค้นหาฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
ค้นหาวารสารต่างมหาวิทยาลัย
ค้นหาหนังสือ
เช็คสถานภาพการเข้าใช้วารสารออนไลน์

ProQuest Ebook Central

MyIlibrary

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence
SEARCH CHULALINET
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LIBRARY NEWS
เวลาทำการ
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Science Sources
รายชื่อหนังสือใหม่เดือนพฤษภาคม2561
การเข้าใช้วารสารออนไลน์ปี 2018
E Book 2018
เพิ่มเติม...
NEW BOOKS
Anatomy of orofacial structures : a comprehensive approach
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 July 2018
Salivary gland development and regeneration : advances in research and clinical approaches to functional restoration
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 July 2018
Complications in maxillofacial cosmetic surgery : strategies for prevention and management
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 July 2018
Apical periodontitis in root-filled teeth : endodontic retreatment and alternative approaches
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 July 2018
Medical microbiology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 July 2018
Basic immunology : functions and disorders of the immune system
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 July 2018
เพิ่มเติม...
MEDICAL ONLINE DATABASES
ClinicalKey Dental Education in Video
Dentistry & Oral Sciences Source High Wire-Free Online Full-Text
PubMed Sage Knowledge
Science Science Direct
SCOPUS Springer Link_E-Books
SpringerLink Taylor & Francis Online
Web of Science Wiley Online Library
WEB LINKS
Wikipedia
Amazon.com
Dictionary Online
Dental Dictionary
สำนักงานวิทยทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ตรวจสอบการยืม-คืนของท่าน
เพิ่มเติม...
WORKINGS
AnnualReport2017
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma