หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ดรรชนีวารสารภาษาไทย


Quick Search
Search : By

ค้นหาตามรายชื่อวารสาร
Bulletin of the Department of Medical Sciences วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Chiang-Mai Dental Journal เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
Chulalongkorn University Dental Journal วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dental Journal of the Department of Medical Services วารสารทันตกรรม กรมการแพทย์
Journal of Endodontic Society of Thailand วารสารชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
Journal of Thai Operative Dentistry Society วารสารทันตกรรมหัตถการ
Journal of the Dental Association of Thailand วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
Journal of the Orthodontic Society and Research of Thailand วารสารสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontics วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Korn Kaen University Dental Journal วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Mahidol Dental Journal วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
Srinakharinwirot University Dental Journal วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Thai Dental Nurse Journal วารสารทันตาภิบาล
Thai Journal of Oral and Maxilllofacial Surgery วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Thai Journal of Periodontology วารสารปริทันตวิทยา
Thailand Journal of Dental Public Health วิทยาสารทันตสาธารณสุข

ค้นหาตามตัวอักษรตามชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
ก  ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ด  ต  ถ  ท  ธ  น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ 
ภาษาอังกฤษ

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma