หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

กฎและระเบียบ


กฎและระเบียบ
บริการของห้องสมุด
ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด
ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด
การทำบัตรสมาชิก
การยืมวัสดุและสิ่งพิมพ์
การจองวัสดุและสิ่งพิมพ์
การให้ยืม / ขอยืมสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
ค่าปรับสิ่งพิมพ์เกินกำหนด / หาย / ชำรุด
ระเบียบบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
อัตราค่าบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ระเบียบการจองห้อง Study Room เดี่ยว/กลุ่ม
ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
ระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ/อินเตอร์เน็ต

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma