หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

แผนที่


ผังห้องสมุด
ห้องสมุดอยู่ในบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 มีพื้นที่ 1600 ตารางเมตร โดยเน้นให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการใช้ห้องสมุดชั้นหนังสือแบบเดิม กับห้องสมุดที่เน้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาไปเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีพื้นที่ที่สามารถรองรับจำนวนนิสิตที่มีจำนวนมากขึ้น ดูโปร่งสบายตา สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติที่ลอดผ่านหน้าต่างในบริเวณที่เป็นพื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือได้อย่างเพียงพอในทิศทางและระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้สามารถประหยัดพลังงานในตอนกลางวันได้เป็นอย่างดี

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma