หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

งานวิจัยใหม่


Quick Search
Title :

อิทธิพลของแรงกดเชิงกลแบบเป็นจังหวะต่อการแปรสภาพเป็นเซลล์กระดูกของเซลล์คล้ายเซลล์กระดูกที่เพาะเลี้ยงจากกระดูกขากรรไกรล่างของมนุษย์
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาแบบประเมินความเสี่ยงโรคปริทันต์อักเสบในกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Start Borrow : 25 Apr. 2019
Download File
รายละเอียด >>
การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพช่องปาก
Start Borrow : 25 Apr. 2019
Download File
รายละเอียด >>
การตรวจหาไวรัสฮิวแมนแปบปิลโลมาที่มีความเสี่ยงสูงในมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์คาร์ซิโนมา
Start Borrow : 25 Apr. 2019
Download File
รายละเอียด >>
ผลของอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตต่อการแปรสภาพเป็นเซลล์เนื้อเยื่อแข็งของเซลล์เนื้อเยื่อในฟันน้ำนมมนุษย์
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การประเมินอายุจากภาพรังสีมือและข้อมือในกลุ่มคนไทย
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การปลดปล่อยและดูดกลับฟลูออไรด์ของเรซินเคลือบหลุมร่องฟันด้วยสารตัวเติมสองชนิด
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การเปรียบเทียบกำลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของการซ่อมแซมเซรามิกด้วยเรซินคอมโพสิตระหว่างการใช้สารยึดระบบยูนิเวอซัลกับสารยึดติดระบบธรรมดา
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ผลของสารคืนแร่ธาตุต่อรอยผุชั้นเนื้อฟันในฟันกรามน้ำนม : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
เบสิกไฟโบรบลาสโกรทแฟกเตอร์ควบคุมความสามารถในการแปรสภาพของเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อในฟันน้ำนมมนุษย์
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ผลของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ต่อการคืนกลับแร่ธาตุของรอยผุจำลองระยะแรกในห้องปฏิบัติการ
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ผลของลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ต่อการเพิ่มจำนวนและการแปรสภาพไปเป็นเซลล์สร้างกระดูกของเซลล์ต้นกำเนิดจากปุ่มเนื้อปลายรากฟันที่มีปริมาณการแสดงออกของซีดี 24 ที่แตกต่างกัน
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากและผลการเรียน กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทุนทางสังคม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน: การศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัด สระแก้ว
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การตอบสนองของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์เมื่อได้รับอินเตอร์ลิวคิน-12
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ไมโครอาร์เอนเอสามศูนย์สองเอ-สามพี ควบคุมการแสดงออกของแรงค์ไลแกนที่เหนี่ยวนำโดยพรอสตาแกลนดิน อีสอง ในเซลล์กระดูกจากขากรรไกรมนุษย์
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
เปรียบเทียบผลการรักษาของฟันแท้ที่มีปลายรากเปิดและไม่มีชีวิต โดยกระบวนการเหนี่ยวนำให้ปลายรากปิด หรือการรักษาโดยรีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma