หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

งานวิจัยใหม่


Quick Search
Title :

การดัดแปรข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการฟอกสีฟัน
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาความสามารถในการกำจัดชั้นสเมียร์บนผนังคลองรากฟันที่เตรียมแล้วภายหลังการล้างคลองรากฟันด้วยน้ำยาอีดีทีเอผสมเซตริไมด์ร้อยละ 0.25 ร่วมกับเทคนิคการล้างคลองรากฟันแบบซีเอ็มยูที่กำลังพัฒนา
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
ผลของการเตรียมพื้นผิวแผ่นอลูมินาที่แตกต่างกันต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนกับวัสดุยึดติดชนิดเรซิน
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
ผลของยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนของการซ่อมแซมวัสดุเรซินคอมโพสิต
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อการเกิดเหงือกอักเสบที่เกิดจากคราบจุลินทรีย์และปริมาณเชื้อจุลชีพในช่องปาก
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
ฤทธิ์ของเพ็ปไทด์ต้านจุลินทรีย์บีตา-ดีเฟนซิน-1 ของมนุษย์ ต่อการสร้างและหน้าที่ของเซลล์สลายกระดูกในหลอดทดลองโดยผ่านไมโตเจน-แอคติเวทเต็ด โปรตีน ไคเนส
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
ผลของชนิดและความหนาของเซรามิกในการปิดสีพื้นหลังชนิดต่าง ๆ
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
อัตราฟันผุเพิ่มภายหลังการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่ความเข้มข้น 1000 ppm, 500 ppm และยาสีฟันที่ไม่ผสมฟลูออไรด์ชนิดที่มีไซลิทอลในเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
รูปแบบความโค้งและความหนาของกระดูกเบ้าฟันในขากรรไกรบนส่วนหน้าที่สวยงาม : ประเมินโดยการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ประสิทธิผลในการลดปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์และการอักเสบของเหงือกของแปรงสีฟันอัลตร้าโซนิกแบบไม่เคลื่อนไหวในผู้ป่วยจัดฟันด้วยวิธีติดแน่น
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการรักษาเนื้อเยื่อในด้วยวิธีพาร์เชียลพัลพ์โพโทมีในฟันกรามน้ำนมล่างระหว่างเอ็มทีเอ อะซีแมนแนนและไบโอเดนทีน : ศึกษาทางคลินิกที่ 6 เดือนและ 12 เดือน
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
อิทธิพลของความเป็นกรดเบสและอุณหภูมิในกระบวนการไซลาไนเซชันต่อปริมาณการปล่อยฟลูออไรด์และคุณสมบัติเชิงกลของอะคริลิกเรซินชนิดบ่มด้วยความร้อนที่ผสมสารอัดแทรกที่ปล่อยฟลูออไรด์เคลือบไซเลน
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การแสดงออกของยีนของกระดูกขากรรไกรที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อยกพื้นโพรงอากาศแมกซิลล่าด้วยกระดูกปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังกับเอสเอสทีทูในซีรัมซึ่งเป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคหัวใจชนิดใหม่ ในประชากรไทย
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การเปรียบเทียบผลของการใช้แผ่นเยื่อกีดขวางสองชนิดที่แตกต่างกันในการฝังรากเทียมร่วมกับการชักนำให้เกิดการสร้างใหม่ของกระดูกในบริเวณที่ต้องการความสวยงาม
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma