หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

งานวิจัยใหม่


Quick Search
Title :

ผลของชนิดและความหนาของเซรามิกในการปิดสีพื้นหลังชนิดต่าง ๆ
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
อัตราฟันผุเพิ่มภายหลังการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่ความเข้มข้น 1000 ppm, 500 ppm และยาสีฟันที่ไม่ผสมฟลูออไรด์ชนิดที่มีไซลิทอลในเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
รูปแบบความโค้งและความหนาของกระดูกเบ้าฟันในขากรรไกรบนส่วนหน้าที่สวยงาม : ประเมินโดยการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ประสิทธิผลในการลดปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์และการอักเสบของเหงือกของแปรงสีฟันอัลตร้าโซนิกแบบไม่เคลื่อนไหวในผู้ป่วยจัดฟันด้วยวิธีติดแน่น
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการรักษาเนื้อเยื่อในด้วยวิธีพาร์เชียลพัลพ์โพโทมีในฟันกรามน้ำนมล่างระหว่างเอ็มทีเอ อะซีแมนแนนและไบโอเดนทีน : ศึกษาทางคลินิกที่ 6 เดือนและ 12 เดือน
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
อิทธิพลของความเป็นกรดเบสและอุณหภูมิในกระบวนการไซลาไนเซชันต่อปริมาณการปล่อยฟลูออไรด์และคุณสมบัติเชิงกลของอะคริลิกเรซินชนิดบ่มด้วยความร้อนที่ผสมสารอัดแทรกที่ปล่อยฟลูออไรด์เคลือบไซเลน
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การแสดงออกของยีนของกระดูกขากรรไกรที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อยกพื้นโพรงอากาศแมกซิลล่าด้วยกระดูกปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังกับเอสเอสทีทูในซีรัมซึ่งเป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคหัวใจชนิดใหม่ ในประชากรไทย
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การเปรียบเทียบผลของการใช้แผ่นเยื่อกีดขวางสองชนิดที่แตกต่างกันในการฝังรากเทียมร่วมกับการชักนำให้เกิดการสร้างใหม่ของกระดูกในบริเวณที่ต้องการความสวยงาม
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ระยะเวลาในการปรับสภาพผิวด้วยสารละลายเมทิลฟอร์เมต-เมทิลอะซิเตตที่มีผลต่อความแข็งแรงพันธะดึงระหว่างฐานฟันเทียมอะคริลิกเรซินและเรซินเสริมฐานแบบแข็งชนิดส่วนประกอบพื้นฐานไม่เป็นเมทิลเมทาคริเลต
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ความแข็งแรงพันธะดึงระหว่างอะคริลิกเรซินชนิดบ่มด้วยตัวเอง กับซี่ฟันเทียมอะคริลิกประเภทต่างๆ ที่ปรับสภาพผิวด้วยสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซิเตต
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ประสิทธิผลของเกณฑ์วิธีการฆ่าเชื้อที่แตกต่างกันในการลดปริมาณแบคทีเรียในแผ่นคราบชีวภาพของเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัสฟีคัลลิส ในฟันที่มีคลองรากขนาดใหญ่
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ผลของอิพิแกลโลแคทิชิน-3-แกลเลต (อีจีซีจี) ต่อกำลังแรงยึดพุชเอาท์ของซีลเลอร์ชนิด เอเอชพลัสต่อเนื้อฟันส่วนรากฟัน
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
เม็มโมรี่ทีเซลล์ที่แสดงออกซีดี103ในเนื้อเยื่อปริทันต์ปกติและโรคปริทันต์
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การเปรียบเทียบความแนบตามขอบกับเนื้อฟันและความพรุนของไบโอเด็นทีนและเอ็มทีเอในการซ่อมรอยทะลุง่ามรากฟันภายใต้สภาวะปนเปื้อนเลือด
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ความแข็งแรงพันธะเฉือนและความคงทนของระบบการซ่อมพอร์ซเลนที่มีโฟร-เมต้าเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma