หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

งานวิจัยใหม่


Quick Search
Title :

การทดสอบความต้านทานทางไฟฟ้าของซีเมนต์เชื่อมยึดทางทันตกรรมโดยวิธีการวัดอิมพีแดนซ์และหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูพรุนและการละลายน้ำ
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ประสิทธิภาพของแนวทางการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากต่อสภาวะสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในศูนย์บริการทางสังคม
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การประเมินปริมาณฟลูออไรด์ซึ่งปลดปล่อยจากสารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันและการแทรกซึมเข้าสู่เคลือบฟัน
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การประเมินเครื่องมือตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย 3 ชนิด ในเด็กอายุ 1-3 ปี
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ความแข็งแรงยึดติดแบบเฉือนระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบยูนิเวอร์แซลต่อเนื้อฟันน้ำนม
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการรักษาเนื้อเยื่อในฟันกรามน้ำนมชนิดพัลโพโตมี ด้วย มิเนอรัลไตรออกไซด์แอกกรีเกต กับ ไบโอเดนทีน : ศึกษาทางคลินิก
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
In vivo study of bone formation by stem cell from human exfoliated deciduous teeth...
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ผลของแรงกดต่อเซลล์เนื้อเยื่อในฟันน้ำนม
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ผลของชนิดและความหนาของเรซินซีเมนต์ต่อความต้านทานการแตกชนิดแรงอัดของเซรามิกชนิดลิเทียมไดซิลิเกตที่ยึดบนผิวเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ประสิทธิผลของการรักษาไทรเจมินาลนิวราลเจียด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาเปรียบเทียบเสถียรภาพของรากฟันเทียมแบบสั้นในขากรรไกรบนและล่างส่วนหลัง
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การคงขนาดสันกระดูกขากรรไกรด้วยโครงร่างพอลิคาโปรแลคโทนผสมไฮดรอกซีแอปาไทด์ : การศึกษาทางคลินิก ภาพรังสีและจุลพยาธิวิทยาเนื้อเยื่อในมนุษย์
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
คุณภาพของการอุดคลองรากฟันในฟันกรามล่างที่มีส่วนเชื่อมต่อด้วยเทคนิคการอุดคลองรากฟัน 3 เทคนิค
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การประเมินคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยจัดฟันเพื่อการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาความสามารถในการขยายคลองรากฟันของโปรเทเปอร์เน็กส์ในคลองรากฟันจำลองที่มีความโค้งแบบเอส
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การเปรียบเทียบการประเมินสภาวะปริทันต์ด้วยภาพรังสีในช่องปากและภาพรังสีโคนบีมคอมพิวท์โทโมกราฟฟี
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma