หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

งานวิจัยใหม่


Quick Search
Title :

ประสิทธิผลของการรักษาไทรเจมินาลนิวราลเจียด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาเปรียบเทียบเสถียรภาพของรากฟันเทียมแบบสั้นในขากรรไกรบนและล่างส่วนหลัง
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การคงขนาดสันกระดูกขากรรไกรด้วยโครงร่างพอลิคาโปรแลคโทนผสมไฮดรอกซีแอปาไทด์ : การศึกษาทางคลินิก ภาพรังสีและจุลพยาธิวิทยาเนื้อเยื่อในมนุษย์
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
คุณภาพของการอุดคลองรากฟันในฟันกรามล่างที่มีส่วนเชื่อมต่อด้วยเทคนิคการอุดคลองรากฟัน 3 เทคนิค
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การประเมินคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยจัดฟันเพื่อการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาความสามารถในการขยายคลองรากฟันของโปรเทเปอร์เน็กส์ในคลองรากฟันจำลองที่มีความโค้งแบบเอส
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การเปรียบเทียบการประเมินสภาวะปริทันต์ด้วยภาพรังสีในช่องปากและภาพรังสีโคนบีมคอมพิวท์โทโมกราฟฟี
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
ผลของพรอสตาแกลนดิน อี2 ต่อการแปรสภาพของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์เป็นเซลล์คล้ายเซลล์สร้างกระดูก
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
ผลของเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดต่อความหยาบพื้นผิวของซีเมนต์ยึดติดชนิดเรซิน
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบดเคี้ยวก่อนและหลังใส่ฟันเทียมทั้งปากล่างคร่อมรากเทียมขนาดเล็กด้วยวิธีการตรวจพินิจแบบจิตวิสัยร่วมกับวิธีการตรวจพินิจแบบวัตถุวิสัย
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการละลายตัวของกระดูกขากรรไกร
Start Borrow : Lib use only
Download File
รายละเอียด >>
ผลของการปรับสภาพผิวทางเคมีที่มีต่อความแข็งแรงพันธะดึงระหว่างฐานฟันเทียมอะคริลิกและวัสดุเสริมฐานเรซินอะคริลิกแบบนุ่ม
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
การเปรียบเทียบผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ โดยแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์จากเด็กที่เป็นโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยและเด็กที่ปราศจากฟันผุ
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
เสถียรภาพของสีเรซินซีเมนต์เมื่อแช่อยู่ในสารละลายต่างๆ
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
ปัจจัยที่มีผลต่อเวลาในการสร้างลิ่มเพลตเลตริชไฟบรินอย่างสมบูรณ์
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
ผลของความถี่ต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องล้างอัลตราโซนิกส์ต่อการลดมอนอเมอร์ตกค้างในอะคริลิกเรซิน
Start Borrow :
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma